رمان "چشمهایش" (نوشته بزرگ علوی) شصت ساله شد
 
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de

بزرگ علوی
تولد: 1283 خورشیدی/تهران
درگذشت: 1376 /آلمان

پیشینه فعالیت:
- فعالیت ادبی و مشارکت در محفل ادبی صادق هدایت (1315-1307)
- عضویت در مرکزیت گروه دکتر اِرانی و عضو هیئت تحریریه مجله «دنیا» (1316- 1312)
- زندانی سیاسی: 1320- 1316
-
عضو هیئت مؤسسین حزب توده ایران (7 مهر 1320)
- عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران (منتخب کنگره دوم سال 1327)
- عضو سازمان بین الملل صلح و برنده جایزه بین المللی صلح (1333)
- تحصیلات: پروفسور در ادبیات و استاد دانشگاه هومبولت در جمهوری دمکراتیک آلمان (1350- 1333)
-
مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1369 در جمهوری دمکراتیک آلمان، از سال 1370 تا 1376 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:
آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: از آذر 1373 تا دی 1374 در 29 جلسه
مدت زمان مصاحبه: 22  ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

فاش سازی بزرگ علوی در آخرین سال زندگی در گفتگو با حمید احمدی در رابطه با واقعیت "چشمهایش"