برای رویت زندگی نامۀ کوتاه روایت کنندگان، روی عکس هز یک از آنان کلیک کنید:
1- شهناز اعلامی
2- راضیه غلام شعبانی
(ابراهیم زاده)
 
 
نشریه :
سند:
در این ارتباط :

عکس :

کتاب و نوشتار:
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
باز پخش این فیلم ها بدون اجازه انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) مجاز نمی باشد
اولين زنان زنداني سياسي در ايران در دهه 1320
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de