این فیلم گفت و گو شامل 7 بخش است

ویدا حاجبی
تولد:  1314 خورشیدی/  تهران

پیشینه فعالیت:
پیشینه فعالیت:
-فعال سیاسی در ونزوئلا در رابطه با جنبش چریکی ونزوئلا (1340)
-پژوهش در مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی (1350-1348)
-عضو هیئت تحریریه نشریه «کار» ارگان سازمان چریک های فدای خلق (1358)
-از فعالان جریان انشعابی از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تحت نام جناح چپ سازمان یاد شده
-عضو هیئت تحریریه نشریه آغاز نو (1371-1365)
-زندانی سیاسی: 1357-1351
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در فرانسهزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013

مدت زمان مصاحبه: 4  ساعت و 17 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی


انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de
فیلم خاطرات ویدا حاجبی در رابطه با برنامه تاریخ شفاهی ایران در قرن بیستم
در گفتگو با حمید احمدی بنیانگذار و مدیر انجمن مطا لعات تاریخ شفاهی ایران
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا