انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de
برنامه اصلاحات اقتصادی واجتماعی شاه موسوم به "انقلاب سفید

از نگاه فریدون هویدا آخرین سفیر ایران در سازمان ملل متحد در دوره پهلوی دوم
این فیلم ویدیویی از سری فیلم های مستند موضوعی ست در زمینه مسایلی از تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و...  ایران در
قرن بیستم  . منبع مطالعه برای  تهیه این فیلم های موضوعی از آرشیو 1100 ساعت فیلم کفت و گو های تاریخ شفاهی
احمدی ست با میانگین نزدیک به 10 سا عت با راوی و با 115 راوی از چهار نسل که در پنج دوره از قرن بیستم دارای پیشینه
فعالیت و مبارزه در  120نهاد و تشکل سیاسی و اجتمای و فرهنگی و..غیر دولتی یا فعال بگونه منفرد بودند. شرح بیشتردر
سایت انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران-برلین خوانده می شود.
گفت وگوی تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمد ی  با فرید ون هویدا به مد ت  210 دقیقه در فروردین 1385 خورشیدی