این فیلم گفت و گو شامل 3 بخش است
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
بازگشت به عقب

کاظم ایزدی
تولد: 1315 خورشیدی/نور - مازندران

پیشینه فعالیت:
-دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تولوز فرانسه در سال ۱۳۵۰
-
همکار کارشناسان یونسکو در طرح سواد آموزی حرفه ای و مسئول فنی گروه ارزشیابی طرح سواد آموزی بزرگسالان در۱۳۵۰تا۱۳۵٢
- استخدام به سمت استادیاردر رشتۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران۱۳۵۱
- سرپرست امور آموزشی دانشکدۀ
تازه تأسیس علوم اجتماعی وسپس معاون دانشکدۀ در دو مرحله از۱۳۵۱تا۱۳۵۴و درسال۱۳۵۷ 
-
استاد مدعو دانشگاه شیکاگو - مرکز مطالعات آموزش  تطبیقی از ۱۳۵۴تا۱۳۵۵
-
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران از بدو تأسیس دانشکدۀ علوم اجتماعی در سال ۱۳۵۱تا۱۳٦۴
وسرپرست بخش تحقیقات شهری مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماهی دانشگاه تهران۱۳۵۳تا۱۳٦۴
-
مدیر مؤسسۀ مطالعات وتحقیقات اجتماعی از ۱۳۵۷ تا۱۳۵٩  
-
مدیر فنی پروژه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی استان همدان از ۱۳٦۷تا۱۳۷۵
-
مدیر فنی واجرائی طرح ملی گاز رسانی به روستاهای کل کشوراز۱۳٦۸تا۱۳۷۰


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه  / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 3  ساعت و 22 دقیقه فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
این فیلم گفتگو شامل 3 بخش است.
شرح این 3 بخش فیلم گفتگو به ترتیب زیر است :
در بخش یک با این زمینه ها آشنا می شویم

شرح حال وتحصیلات؛
آشنائی با مؤسسۀ مطالعات وتحقیقات اجتماعی؛
ایجاد رشتۀ علوم اجتماعی در دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران؛
تأسیس مؤسسۀ مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران- نخستین مؤسسۀ تحقیقاتی در ایران؛
هدفها، آموزش، تحقیقات،  بودجه و کتابخانه وانتشارات مؤسسه ی مطالعات وتحقیقات اجتماعی؛
بخشهای تحقیقاتی  و اشاره ای به برخی از تحقیقات انجام شده در مؤسسه؛
گفتاری کوتاه در بارۀ نگاه رژیم پهلوی به تحقیقات اجتماعی؛
طرح سوادآموزی حرفه ای ونقش مؤسسه در ارزشیابی
آن.
در بخش دوم با این نکات آشنا می شویم

بخشهای تحقیقاتی مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی طرحهای جامع؛
ایجاد دانشکدۀ علوم اجتماعی وتعاون و ارکان تشکیل دهندۀ آن - رشتۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران، مؤسسۀ مطالعات وتحقیقات اجتماعی و مؤسسۀ مطالعات وتحقیقات تعاون؛

بافت دانشجویان در
دانشگاههای ایران؛
دوره های آموزشی در دانشکدۀ علوم اجتماعی وتعاون تازه تأسیس؛
گزینش دانشجو برای دانشگاه های کشور-کنکور سراسری؛
تعمقی در برگشت فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور؛

سازمان امنیت کشورو گزینش هیئت علمی در دانشگاه های کشور؛

نگاهی گذرا به
راهپیمایی های اعتراضی و ساماندهی جنبش؛
روی آوردن شاه به جبهۀ ملی ودادن پیشنهاد نخست وزیری به استادغلامحسین صدیقی وشرایط او؛
خاطراتی از مدیریت شورائی در دانشگاهها؛
انقلاب  با علوم اجتماعی چه کرد؛
سمینار حوزه ودانشگاه وپی آمدهای آن.
در بخش سوم به نکات زیر اشاره شد
کادرعلمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی در دورۀ فترت دانشگاهها؛
نگاهی کوتاه به برداشت حاکمیت انقلاب به رشته های علوم اجتماعی،
اشاره ای به عملکرد لایه ای از تحصیلکردۀ جامعه شهری، به ویژه کادر علمی رشته های علوم اجتماعی بطور اعم درمهار جنبش؛

اخراج از دانشگاه وجستجوی  کار
شروع تحقیقات در ایران - طرح مطا لعۀ دشت مغان؛
مشارکت در طرح توسعۀ اقتصادی و اجتماعی روستاهای استان همدان؛
مشارکت در طرح کالبدی ملی؛
طرح مطالعۀ گاز رسانی به روستاهای کشور وبرنامه ریزی آن؛
فعالیت در انجمن اجتماعی وفرهنگی ایرانیان در فرانسه