در این ارتباط :
نشریه :

1-اختر

2-قانون

3-ایران نو

4-صور اسرافیل

5-حبل المتین (انتشار در رشت)

عکس :
 
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
بزرگ علوی - بخش 2
برای رویت زندگی نامۀ کوتاه روایت کنندگان، روی عکس هز یک از آنان کلیک کنید:
فریدون آذرنور  - بخش 1
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
دو روایت از انقلاب مشروطیت ایران
باز پخش این فیلم ها بدون اجازه انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) مجاز نمی باشد