انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
بزرگ علوی - بخش 2
برای رویت زندگی نامۀ کوتاه روایت کنندگان، روی عکس هز یک از آنان کلیک کنید:
فریدون آذرنور  - بخش 1
دو روایت از انقلاب مشروطیت ایران:
1- فریدون آذرنور:
چگونگی تأسیس فرقه اجتماعیون عامیون (سوسیال دموکراسی) ایرانیان در باکو در سال 1287
خورشیدی ( به روایت مکتوب محمد علی ناطق از اعضای موسس فرقه اجتماعیون عامیون در
سال 1311 خورشیدی).

2- بزرگ علوی:
شنیدن صدای به توپ بستن مجلش شورای ملی در سال 1287 خورشیدی