بزرگ علوی - بخش 3
برای رویت زندگی نامۀ کوتاه روایت کنندگان، روی عکس هز یک از آنان کلیک کنید:
جلال ریاحی     - بخش های 1،6،7
صادق شباویز - بخش های 2،4،5
این فیلم موضوعی شامل 7 بخش و به ترتیب از بخش 1
تا 7 تنظیم شده است.
 
 
نشریه :
سند:
در این ارتباط :

عکس :

کتاب و نوشتار:
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
پانزده  سال تئاتر در ایران (1317-1332 )
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de
باز پخش این فیلم ها بدون اجازه انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) مجاز نمی باشد