www.iranianoralhistory.de
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
باز پخش این فیلم ها بدون اجازه انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) مجاز نمی باشد
110 سالگی تولد بزرگ علوی

نجمی علوی
تولد: 1300 خورشیدی/ تهران
درگذشت: 1387 / لندن

پیشینه فعالیت:
-از پایه گذاران تشکیلات زنان ایران و عضو هیئت تحریریه نشریه «بیداری ما» ارگان تشکیلات زنان ایران (132
5-1323)
-تحصیلات: دیپلم متوسطه
-مهاجرت سیاسی: از سال 1326 تا 1355 در اتحاد جماهیر شوروی سابق و در انگلستان (1387-1355)زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه: 1383
مدت زمان مصاحبه: 2 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

حرکت به آلمان