www.iranianoralhistory.de
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
باز پخش این فیلم ها بدون اجازه انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) مجاز نمی باشد
110 سالگی تولد بزرگ علوی

بزرگ علوی
تولد: 1284 خورشیدی/تهران
درگذشت: 1376 /آلمان

پیشینه فعالیت:
- فعالیت ادبی و مشارکت در محفل ادبی صادق هدایت (1315-1307)
- عضویت در مرکزیت گروه دکتر اِرانی و عضو هیئت تحریریه مجله «دنیا» (1316- 1312)
- زندانی سیاسی: 1320- 1316
-
عضو هیئت مؤسسین حزب توده ایران (7 مهر 1320)
- عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران (منتخب کنگره دوم سال 1327)
- عضو سازمان بین الملل صلح و برنده جایزه بین المللی صلح (1333)
- تحصیلات: پروفسور در ادبیات و استاد دانشگاه هومبولت در جمهوری دمکراتیک آلمان (1351- 1335)
-
مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1369 در جمهوری دمکراتیک آلمان، از سال 1370 تا 1376 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:
آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: از دی 1373 تا دی 1374 در 29 جلسه
مدت زمان مصاحبه: 22  ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

دوره کودکی و نوجوانی