رضا مرزبان
تولد: 1307 خورشیدی / مشهد 
درگذشت: دی ماه 1392 / پاریس

پیشینه فعالیت:
از پایه گذاران و فعالان «هماد آزادگان» در مشهد (1324-1323)
-فعالیت در روزنامه «آفتاب شرق» و به طور عمده در مطبوعات علنی
چپ (1332-1326)
-زندانی سیاسی (1334-1332)
-عضو هیئت تحریریه روزنامه کیهان (1337-1335)
-عضو هیئت تحریریه و سپس سردبیر روزنامه «پیغام امروز» (1358-
1338)
-دو دوره مدیر سندیکای نویسندگان و روزنامه نگاران مطبوعات ایران در
دهه 1340 و 1350 خورشیدی
-استاد روزنامه نگاری در دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات در تهران 
-مهاجرت سیاسی  از سال 1362 در فرانسه


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 1 ساعت و 44 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

رضا مرزبان ؛ از استادان روزنامه نگاری نو در ایران در شرایط زندگی در تبعید سیاسی در 28 دسامبر 2013 در پاریس درگذشت
خاطرات رضا مرزبان در گفتگو با حمید احمدی مدیر انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران در 30 آپریل 2013 در پاریس 
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
در این ارتباط:
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/12/131228_iran_.shtm
l

http://www.roshangari.net/1392/10/08/%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C/

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=29446
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de
این فیلم گفت و گو شامل 3 بخش است
باز پخش این فیلم ها بدون اجازه انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) مجاز نمی باشد