محفل ادبي صادق هدايت (موسوم به ربعه) 1315-1309

عکس های در ارتباط با فیلم گفتگو:
محفل ادبی صادق هدایت. نشسته از راست به چپ آندره سوریوگین و صادق هدایت. ایستاده از راست به چپ یان ریپکا، مجتبی مینوی، غلامرضا مین باشیان، بزرگ علوی و حسین سرشار در منزل مجتبی مینوی در تهران
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
باز پخش این فیلم ها بدون اجازه انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) مجاز نمی باشد
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de
برای رویت زندگی نامۀ کوتاه روایت کنندگان، روی عکس هز یک از آنان کلیک کنید:
بزرگ علوی- بخش های 1و2
فریدون هویدا - بخش های 3و4