برای رویت زندگی نامۀ کوتاه روایت کنندگان، روی عکس هز یک از آنان کلیک کنید:
3- حمید احمدی
1- بزرگ علوی
2- نجمی علوی
 
 
نشریه :
سند:
در این ارتباط :

عکس :

کتاب و نوشتار:
توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de
باز پخش این فیلم ها بدون اجازه انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین) مجاز نمی باشد
"ورق پاره های زندان" نوشته بزرگ علوی در زندان قصر؛ اولين اثر در حوزه ادبيات زندان در ايران (1318-1317)