فهرست اسامی احزاب، سازمانها، گروهها و جمعیت های اپوزیسیون سیاسی ایران در قرن بیستم که اسنادی از آن ها در این مجموعه اسناد تاریخی گردآوری شده است:

جنبش چپ در ایران (کمونیستی، سوسیالیستی و پیروان خط مشی مسلحانه)از سال 1905


1- فرقه اجتماعیون عامیون ایران
2- حزب دمکرات ایران
3- فرقه عدالت ایران
4- حزب کمونیست ایران
5- فرقه جمهوری انقلابی ایران
6- گروه دکتر ارانی (گروه 53 نفر)
7- حزب توده ایران
8- حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)
9- جامعه سوسیالیست های ایران در اروپا
10- گروه مارکسیستی کروژوکها
11- سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
12- اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر (پیکار)
13- جریان کادرها (کادرها و مسئولین سازمان انقلابی حزب توده ایران)
14- سازمان مارکسیستی لنینیستی طوفان
15- حزب رنجبران ایران
16- سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
17- سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
18- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
19- سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت)
20- سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (گروه اشرف دهقانی)
21- سازمان فدائیان خلق ایران
22- سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (پیرو برنامه هویت)
23- سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
24- اتحاد مبارزان کمونیست (سهند)
25- اتحادیه کمونیست های ایران
26- سازمان انقلابیون کمونیست (م - ل )
27- گروه اتحاد کمونیستی
28- جبهه دمکراتیک ملی ایران
29- جنبش دمکراتیک - انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران
30- سازمان اتحاد چپ
31- سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری
32- شورای متحد چپ برای دمکراسی و استقلال
33- حزب دمکراتیک مردم ایران
34- شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
35- سازمان سوسیالیست های ایران
36- حزب کمونیست کارگری ایران
37- فرقه دمکرات آذربایجان ایران
38- حزب دمکرات کردستان ایران
39- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران


جنبش اسلام گرایی در ایران (سازمانها و گروههای پیرو ایجاد حکومت اسلامی در ایران و پیروان خط مشی مسلحانه) از سال 1945

1- جمعیت فدائیان اسلام
2- نهضت مقاومت ملی ایران
3- نهضت آزادی ایران
4- سازمان مجاهدین خلق ایران
5- انجمن اسلامی ایران در آمریکا (پیام مجاهد)
6- انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا
7- مجمع اسلامی دانشجویان ایرانی در برلین غربی (گروه نشریه بیان)
8- انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در هانور (جهاد در اسلام)
9- کانون اسلامی ایران در فرانسه
10- مجامع اسلامی ایرانیان
11- جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران

توضیح: اسناد شورای ملی مقاومت جزو این بخش است.

جریانهای جبهه ملی ایران، جریانهای جمهوری خواه از سال 1950

1- جبهه ملی ایران
2- جبهه ملی دوم ایران
3- جبهه ملی سوم ایران
4- جبهه ملی ایران در اروپا (مونیخ - نشریه باختر امروز)
5- جبهه ملی ایران در آمریکا (نشریه باختر امروز)
6- جبهه ملی ایران در خارج کشور (نشریه ایران آزاد)
7- سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور (بخش خاورمیانه)
8- جبهه ملی ایران (نشریه خبرنامه)
9- جبهه ملی ایران در خارج کشور
10- جمهوریخواهان ملی ایران
11- اتحاد جمهوری خواهان
12- جمهوری خواهان لائیک

جنبش دانشجویی ایران

1- جنبش دانشجویی ایران در برلین «نامه فرنگستان» 1305-1303
2- جنبش دانشجویی ایران در اروپا 1311-1308
3- سازمان دانشجویان دانشگاه تهران 1332-1328
4- سازمان دانشجویان کوی دانشگاه 1332-1328
5- کمیته دانشجویان نهضت مقاومت ملی ایران 1341-1332
6- کمیته دانشجویان طرفدار جبهه ملی ایران 1339-1332
7- کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادملی)  1379-1339

جنبش زنان ایران

1- جمعیت جهان زنان (در تهران و مشهد، مجله زنان 1311-1299)
2- جمعیت نسوان وطنخواه ایران (مجله نسوان وطنخواه، 1305-1302)
3- جمعیت پیک سعادت نسوان (در رشت، مجله پیک سعادت نسوان 1307-1306)
4- تشکیلات دمکراتیک زنان ایران (مجله بیداری ما، 1327-1323)
5- تشکیلات دمکراتیک زنان ایران (مجله جهان زنان، 1362-1359)
6- اتحاد ملی زنان (نشریه برابری و نشریه زنان در مبارزه 1361-1359)
7- رهایی زن (1360-1358)
8- جنبش مستقل زنان
9- انجمن زنان مسلمان (وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران)    
 
شناخت تاریخ و فرهنگ ایران از میان زیست گفتارها