نگاهی به پنج دوره زندگی بزرگ علوی در قرن بیستم


گفتگوی حمید احمدی با تلویزیون فرهنگی "ندا" در برلین در فوریه 2004

www.iranianoralhistory.de
iranianoralhistory@gmx.de

 
 
پیوست ها:
1-روایتی از نجمی علوی دربارۀ "ورق پاره های زندان" و ...
 

2- دیدار و نخستین آشنایی حمید احمدی با «بزرگ علوی» در برلین