انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de
 
مستندی از سرنوشت نخستین محفل روشنفکری - دانشجویی در ایران  1315 - 1312 شمسی
از حمید احمدی بنیانگذار انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
پیوندها:
- دانلود رایگان کتاب تاریخچه فرقه جمهوری انقلابی و گروه ارانی نوشته حمید احمدی:
- دانلود رایگان مجموعه 12 شماره مجله دنیا چاپ تهران، 1314 -1312 شمسی:
- گردآوری و اسنادپژوهی ما از جمله در رابطه با مطالعات تطبیقی بین اسناد مکتوب و عمدتا مرتبط با داستان ها و
موضوع های طرح شده در تاریخ شفاهی ویدیوئی ایران در قرن بیستم
- شرح حال مختصر روایت کنندگان از چهار نسل
- برخی نظرها در رایطه با کارمان
- شرح حال مختصر روایت کنندگان در این فیلم مستند:
بزرگ علوی
نصرت الله جهانشاهلو
فریدون هویدا
 
بخش 1 :

بخش 2 :